Duyên số !

quote-1-df6ac

Chuyện duyên số gặp nhau do trời định , chuyện bạn bè do bản thân mình quyết định. Và mỗi người lại mang một câu chuyện khác nhau. Quan trọng là gặp nhau đúng lúc, đúng thời điểm . Sớm một chút cũng không được , trễ một chút cũng không được.

Leave a Comment